StockONE
Proactive Stock Control
ระบบบริหารคลังวัสดุ ตรวจนับและตรวจสอบปริมาณวัสดุเชิงวิเคราะห์ เพื่อประมาณการวงรอบและจำนวนการสั่งซื้อที่แม่นยำ
เชื่อมโยงความต้องการภายในองค์กรหรือกระบวนการผลิต
วางแผนและควบคุมจำนวน stock ให้เพียงพอต่อความต้องการ
แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงต่อกรณี stock ขาดแคลน
บริหารต้นทุน stock
บริหารการจัดเก็บให้เข้าถึงง่าย
บริหารอายุ stock
วิเคราะห์และควบคุมจำนวนวัสดุที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ChainONE
Network Demand Predictive
ระบบบริหาร supply chain ที่รวมรวมข้อมูลการสั่งซื้อ ผู้จำหน่าย และ สินค้า โดยจะค้นหาความเชื่อมโยงในหลายมิติด้วย Network Graph Analysis เช่น
สินค้าต่อผู้ขาย
สินค้าต่อผู้ซื้อ
ผู้ขายต่อประเภทสินค้า
จำนวนความต้องการต่อช่วงเวลา
กำลังการผลิต ต่อผู้ผลิต และ จำนวนรวม
วิเคราะห์ความต้องการต่อสินค้าในหลากหลายมิติ
AssetONE
Cost Performance Analysis
ระบบบริหารทรัพยสินโดยเน้นการบริหารต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามค่าเสื่อม พร้อมตรวจสอบอายุการใช้งานเพื่อบริหารการทดแทนหรือตัดจำหน่ายทรัพยสิน
ระบุผู้ถือครองและสถานะการนำไปใช้
ค่าเสื่อม และ ต้นทุน
ผู้ขายต่อประเภทสินค้า
รองรับ digital asset
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยสินต่อต้นทุน