StockONE (Proactive Stock Control)

ระบบบริหารคลังวัสดุ ตรวจนับและตรวจสอบปริมาณวัสดุเชิงวิเคราะห์ เพื่อประมาณการวงรอบและจำนวนการสั่งซื้อที่แม่นยำ

เชื่อมโยงความต้องการภายในองค์กรหรือกระบวนการผลิต

วางแผนและควบคุมจำนวน stock ให้เพียงพอต่อความต้องการ

แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงต่อกรณี stock ขาดแคลน

บริหารต้นทุน stock

บริหารการจัดเก็บให้เข้าถึงง่าย

บริหารอายุ stock

วิเคราะห์และควบคุมจำนวนวัสดุที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ChainONE (Network Demand Predictive)

ระบบบริหาร supply chain ที่รวมรวมข้อมูลการสั่งซื้อ ผู้จำหน่าย และ สินค้า โดยจะค้นหาความเชื่อมโยงในหลายมิติด้วย Network Graph Analysis เช่น

สินค้าต่อผู้ขาย

สินค้าต่อผู้ซื้อ

ผู้ขายต่อประเภทสินค้า

จำนวนความต้องการต่อช่วงเวลา

กำลังการผลิต ต่อผู้ผลิต และ จำนวนรวม

วิเคราะห์ความต้องการต่อสินค้าในหลากหลายมิติ

AssetONE (Cost Performance Analysis)

ระบบบริหารทรัพยสินโดยเน้นการบริหารต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามค่าเสื่อม พร้อมตรวจสอบอายุการใช้งานเพื่อบริหารการทดแทนหรือตัดจำหน่ายทรัพยสิน

ระบุผู้ถือครองและสถานะการนำไปใช้

ค่าเสื่อม และ ต้นทุน

ผู้ขายต่อประเภทสินค้า

รองรับ digital asset

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยสินต่อต้นทุน